Photo: Timeline Photos

Nawguraw Jum il-Missier t-tajjeb lil missirijiet kollha, u dawk l-persuni kollha li jaqdu b'imhabba il-missjoni tal-paternita'. Nitolbu biex San Guzepp ikun ezempju haj u qaddis f'din il-missjoni tant kbira taghkom. Talba lil San Ġużepp Imqaddes Ġużeppi, int li ġejt magħżul minn Alla sabiex taqdi l-missjoni għolja bħala għarus ta’ Marija u miżmum bħala missier sidna Ġesù Kristu, lilek kien jixraq li tiġi maħtur bħala patrun tal-Knisja, biex kif ħarist u għassist dejjem i... (22 likes, 1 comment)

Photo: Timeline Photos

B'Sobgha inhabbru l-mewt ta' Kate Sultana. Kate hija Omm Joseph Sultana wiehed mill-Konsulturi u Membru attiv tal-Arcikonfraternita ta' San Guzepp kif ukoll omm George u John Sultana membri attivi fil-Maħżen tal-Armar 19 ta' Marzu u l-Arcikonfraternita. L-ahhar tislima tinghata nhar it-Tnejn 19 ta' Gunju, 2017 fil-Knisja Santa Marija ta' Gesu', Rabat. Ahna nghatu l-Kondoljanzi taghna lil membri tal-familja Sultana. Aghtiha O Mulej il-mistrieh ta' dejjem. (53 likes, 25 comments)

Photo: Timeline Photos

13 ta' Gunju - Tifkira ta' Sant'Antonio di Padova Mixghul b'zelu ta' l-appostli kien jipprietka bl-akbar hrara, jistqarruh Franza u l-Italja x'gid bla qies ghamel fl-Insara. Kliemu mzejna b'gherf u hlewwa lil qlub darab ta' l-eghdewwa. Bhal Profeti, kull ma habbar wara zmien sehh fil-bnedmin, jaqra kien fil-qlub mohbija il-htijiet tal-midinbin. Ghalhekk fis dnubiethom bkew, hadnu l-fidi, ikkonvertaw. Il-Kbir Alla, lil Antonju ghogbu zejnu b'qawwiet drieghu setgha tah fuq l-element... (9 likes)

Photo: Timeline Photos

13 ta' Gunju - Tifkira ta' Sant'Antonio di Padova Mixghul b'zelu ta' l-appostli kien jipprietka bl-akbar hrara, jistqarruh Franza u l-Italja x'gid bla qies ghamel fl-Insara. Kliemu mzejna b'gherf u hlewwa lil qlub darab ta' l-eghdewwa. Bhal Profeti, kull ma habbar wara zmien sehh fil-bnedmin, jaqra kien fil-qlub mohbija il-htijiet tal-midinbin. Ghalhekk fis dnubiethom bkew, hadnu l-fidi, ikkonvertaw. Il-Kbir Alla, lil Antonju ghogbu zejnu b'qawwiet drieghu setgha tah fuq l-element... (7 likes)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Solennità ta’ Corpus Domini Nhar il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2017, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tieħu sehem fil-Quddiesa Konċelebrata u fil-Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament, li se ssir fil-Katidral ta’ Malta, fl-Imdina, fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Corpus Domini. Għalhekk dak in-nhar il-Fratelli għandhom ikunu fis-sagristija tal-Katidral fid-9.00 a.m., biex nilbsu u noħorġu proċessjonalment flimkien mas-Saċerdoti konċelebranti u nieħdu sehem fil-Quddiesa t... (2 likes)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Solennità ta’ Corpus Domini Nhar il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2017, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tieħu sehem fil-Quddiesa Konċelebrata u fil-Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament, li se ssir fil-Katidral ta’ Malta, fl-Imdina, fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Corpus Domini. Għalhekk dak in-nhar il-Fratelli għandhom ikunu fis-sagristija tal-Katidral fid-9.00 a.m., biex nilbsu u noħorġu proċessjonalment flimkien mas-Saċerdoti konċelebranti u nieħdu sehem fil-Quddiesa t... (2 likes)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Solennità ta’ Corpus Domini Nhar il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2017, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tieħu sehem fil-Quddiesa Konċelebrata u fil-Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament, li se ssir fil-Katidral ta’ Malta, fl-Imdina, fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Corpus Domini. Għalhekk dak in-nhar il-Fratelli għandhom ikunu fis-sagristija tal-Katidral fid-9.00 a.m., biex nilbsu u noħorġu proċessjonalment flimkien mas-Saċerdoti konċelebranti u nieħdu sehem fil-Quddiesa t... (2 likes)