Is-Sibt 28 ta’ Marzu 2015: Lejlet Ħadd il-Palm ‘Waslet is-siegħa li fiha Bin…

Is-Sibt 28 ta’ Marzu 2015:

Lejlet Ħadd il-Palm

‘Waslet is-siegħa li fiha Bin il-Bniedem ikun igglorifikat, jekk il-ħabba tal-qamħ tmut, tagħmel ħafna frott’ (Ġw.12:23-24)

5:30p.m. Via Sagra
5:45p.m. Talba tal-Għasar tas-Solennità
6:00p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa mir-Rev. Patri Martin Coleiro OFM

Il-Ħadd 29 ta’ Marzu 2015:

Ħadd il-Palm

Niċċelebraw id-Daħla ta’ Sidna Ġesù Kristu f’Ġerusalem u Jum il-Missjoni fl-Art Imqaddsa

9:30a.m Tberik taż-Żebbuġ quddiem il-Kappella Ta’ Duna. Purċissjoni Solenni f’ġieħ Sidna Ġesù Kristu Sultan.
9:45a.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni mmexxija mir-Rev. Patri Joseph Ciappara OFM Illum fil-Quddies kollu ssir il-ġabra b’risq l-Art Imqaddsa.
7:00 p.m. Lejla Kateketika taħt il-Patroċinju tal-Wisq Rev. Patri Richard S. Grech OFM, Ministru Provinċjal, fiha jagħmel Katekeżi. Il-Lejla Kateketika hija Organizzata mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp bis-sehem tal-Banda Dekana u Ċittadina L’Isle Adam u bil-koperazzjoni tal-Komunità tal-Patrijiet Franġiskani. Jieħu sehem il-Kor Parrokkjali ‘Ulied Sant’Anna’ ta’ Wied il-Għajn


Arcikonfraternita San Guzepp - Rabat tal-Imdina
sanguzepprabat.org.mt
Posted in Uncategorized

I. L-EWWEL DULUR TA’ MARIJA: IL-PROFEZIJA TA’ XMUN FIL-PREŻENTAZZJONI TA’ ĠESÙ F…

I. L-EWWEL DULUR TA’ MARIJA:
IL-PROFEZIJA TA’ XMUN
FIL-PREŻENTAZZJONI TA’ ĠESÙ FIT-TEMPJU

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (2:22-35)

Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta’ Mosè, ħadu lil Gesù Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li ‘kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’ u biex joffru b’sagrifiċċju ‘par gamiem jew żewġ bċieċen,’ kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej. F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Mar mela fit-tempju, mqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:

“Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem, skond kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus, u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael”.

Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f'Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, – u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! – biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna”.

Il-Kelma tal-Mulej.
Tifħir lilek Kristu.

Qari ta’ silta minn omelija tal-Arċisqof Pawl Cremona
ġewwa l-Birgu, fl-24 ta’ Lulju 2010, waqt Manifestazzjoni Marjana u
Quddiesa għall-membri tal-Leġjun ta’ Marija

Sidtna Marija kellha żewġ sejħat. L-ewwel mill-anġlu Gabrijel: “Marija, tkun omm Alla”. Ma kenitx taf kif, imma qalet: “Jien il-qaddejja tal-Mulej; naċċetta”. Għaddiet mit-toqol tal-misteru. It-tieni sejħa tahielha Alla l-Imbierek permezz ta’ Xmun. Tiftakru meta marret fit-Tempju? “Sejf jinfidlek ruħek”. Din hi riflessjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu II meta kiteb dwar il-Madonna: “Il-Madonna għexet ħajjitha mhux tixtieq li Kristu jiġi msallab”. Ma tarax! Kien Binha! Ma kenitx taf kif se jmut, “imma t-talba tagħha kienet ‘meta Ibni jkun se jbati, agħmel li nkun ħdejh’.” Din kienet it-tieni sejħa li l-Madonna aċċettat. Immaġinawha ħajjitha kollha: “Missier, agħmel li jien nkun ħdejn Ibni meta jkun qed ibati”. Il-Ħamis qabduh. Il-Ġimgħa (kmieni filgħodu) ma nafux li kienet hemm, imma mbagħad, ħdejn is-salib, hemm kienet. Ma nafux kif, imma żgur li kienet tweġiba għat-talba tagħha li tkun ħdejn Binha meta jkun qiegħed ibati.

Litanija
Verġni Marija, li ppreżentajt lil Ibnek Ġesù fit-Tempju... idħol għalina.
Verġni Marija, li smajt il-profezija ta’ Xmun... idħol għalina.
Verġni Marija, li bqajt taħseb fuq dawn il-ġrajjiet u tikkontemplahom bejnek u bejn ruħek... idħol għalina.
Verġni Marija, li qdejt lil Ġesù fit-trobbija li tajtu... idħol għalina.
Verġni Marija, li lqajt is-sejħat kollha li għamillek Alla... idħol għalina.
Verġni Marija, li ridt tkun maġenb Ibnek meta kien qiegħed ibati, kun qrib tagħna fit-tbatijiet u fil-mard tagħna... idħol għalina.


Missierna...
Sliem għalik Marija (x 10)
Glorja...

Inkantaw flimkien...

I. IT-TIENI DULUR TA’ MARIJA:
MARIJA, ĠUŻEPPI U T-TARBIJA ĠESÙ JAĦARBU
LEJN L-EĠITTU

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (2:13-18)

Meta telqu l-Magi, deher anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u ’l ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu.” Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ’l ommu billejl u telaq lejn l-Eġittu, u baqa’ hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi, biex hekk iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal, ‘Mill-Eġittu sejjaħt lil ibni.’

Erodi mbagħad, meta ra li l-maġi kienu daħku bih, inkorla bis-sħiħ, u bagħat joqtol f’Betlehem u fl-inħawi kollha tagħha lit-tfal subien kollha ta’ minn sentejn ’l isfel, skont iż-żmien li sar jaf mingħand il-maġi. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija, meta qal,
‘F’Rama nstama’ leħen,
biki u lfiq kbir:
Rakel tibki lil uliedha
u ma tridx minn ifarraġha,
għax ma għadhomx iżjed’”.

Il-Kelma tal-Mulej.
Tifħir lilek Kristu.

Flimkien ma’ Binha Ġesù Tarbija, Marija u żewġha San Ġużepp kellhom, ħin bla waqt, jaħarbu bħala refuġjati lejn l-Eġittu minħabba l-qilla vjolenti u l-ħruxija ningħajr limiti tas-Sultan Erodi. Il-Familja Mqaddsa għaddiet mill-esperjenza diffiċli li jgħaddu minnha r-refuġjati. Min jaf x’irid jgħidilna Alla permezz ta’ dik il-ġrajja? Matul is-sekli, sal-ġurnata tal-lum, miljuni kbar ta’ persuni għaddew minn din l-esperjenza iebsa: mingħajr saqaf ta’ kenn fuq rashom, l-insigurtà u l-perikli tal-vjaġġi fuq l-art jew il-baħar, it-theddid għal ħajjithom minn nies bla skrupli, in-nuqqas tal-meħtieġ għall-ħajja, it-tbatija minħabba l-ġuħ u l-għatx, is-sħana u l-kesħa.

Qari ta’ silta minn Messaġġ tal-Arċisqof Pawl Cremona
lill-Emigranti Maltin għall-Milied tas-sena 2008 (20 ta’ Diċembru 2008)

Jiena ftakart ... fil-ġrajja ... meta Ġużeppi ħa lil martu Marija u lil Ġesù, u ħarbu lejn l-Eġittu biex isibu kenn aktar żgur mill-persekuzzjoni li kellhom. Ġesù ġie fid-dinja wkoll biex ikun qrib tal-persuni f’kull ċirkustanza tal-ħajja. F’dan il-każ, huwa wera li ried ikun qrib tal-persuni li jmorru minn post għall-ieħor minħabba l-ħtiġijiet tagħhom u tal-familji tagħhom. Min jaf kemm San Ġużepp u l-Madonna ħarsu lejn Ġesù fit-triq tagħhom, u din il-ħarsa mmotivathom biex jibqgħu mexjin lejn l-Eġittu! Min jaf kemm-il darba l-preżenza divina tiegħu, li huma kienu daquha fit-twelid tiegħu, saħħithom u ġegħlithom jegħlbu kull tbatija biex jaslu għall-kenn! Ippruvajt nimmaġina kemm emigranti fit-triq lejn pajjiż ieħor ġew imsaħħin bil-preżenza ta’ Ġesù fosthom permezz tat-talb. Kien hu li tahom il-qawwa li jkomplu u jagħmlu suċċess mid-deċiżjoni tagħhom li jfittxu art oħra.

Litanija
Verġni Marija, li għaddejt mill-esperjenza iebsa tal-ħarba lejn l-Eġittu... idħol għalina.
Verġni Marija, li batejt it-tbatija tal-eżilju, ’il bogħod minn art twelidek... idħol għalina.
Verġni Marija, li adattajt ruħek għall-kultura tal-pajjiż li ta kenn lilek, lil Ġesù u lil San Ġużepp... idħol għalina.
Verġni Marija, kun kenn għar-rifuġjati tad-dinja kollha... idħol għalina.
Verġni Marija, miss il-qalb tagħna biex nuru ospitalità lil dawk kollha li jfittxu kenn fostna... idħol għalina.

Missierna...
Sliem għalik Marija (x 10)
Glorja...

Inkantaw flimkien...

III. IT-TIELET DULUR TA’ MARIJA:
META MARIJA TITLEF LIL BINHA ĠESÙ,
U WARA TLETT IJIEM TA’ DULUR, ISSIBU FIT-TEMPJU

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (2:41-52)

Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. Meta kellu tnax-il sena telgħu wkoll, skond id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu t-triq lura, imma t-tfajjel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma’ xi wħud li kienu fit-triq magħhom; iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma sabuhx, u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh. Wara tlett ijiem sabuh fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom; u kull min semgħu baqa’ mistagħġeb bid-dehen u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh, instamtu, u ommu qaltlu: “Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b’qalbna maqsuma?” U hu qalilhom: “U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f’dak li hu ta’ Missieri?” Iżda kliemu ma fehmuhx. Mbagħad niżel magħhom u raġa’ mar Nazaret; u kien jobdihom. U ommu kienet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesù baqa’ jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.

Il-Kelma tal-Mulej.
Tifħir lilek Kristu.

Qari ta’ silta minn messaġġ tal-Arċisqof Pawl Cremona
fil-bidu ta’ quddiesa li huwa ċċelebra ġewwa d-Dar tal-Madonna fil-belt ta’ Efesu, fit-Turkija, waqt Pellegrinaġġ fuq il-passi ta’ San Pawl, f’Mejju 2009

Ħuti ninsabu f’post Kristjan, u naħseb li hemm żewġ raġunijiet għaliex għandna nifirħu. L-iktar raġuni ovvja hija r-rabta ma’ Sidtna Marija. ... Smajna ... kif il-Madonna ... marret għand San Ġwann li mar Efesu, u allura għandna din ir-rabta tal-Madonna ma’ San Ġwann ġewwa Efesu.
It-tieni ħaġa għaliex fl-arkeoloġija rajna s-sinjali tal-Knisja tal-bidu bil-qawwa enormi li kienet kapaċi li tbiddel dak li kien pagan u tagħmlu Nisrani. Forsi ġieli smajtuni ngħid dan: f’soċjetà li mhux dejjem hi favur il-messaġġ Nisrani, jeħtieġ niskopru mill-ġdid din il-qawwa tal-ewwel Insara.
Hekk bdejt noħlom: min jaf fost dawk l-Insara, x’venerazzjoni kellhom lejn Omm Sidna? U, għax Marija kien jinteressaha li Binha jkun magħruf, min jaf x’ferħ kien ikollha meta kienet tiltaqa’ ma’ dawn l-Insara ta’ Efesu! Għalhekk f’dan il-post nixtieq li nitlob lill-Mulej bl-interċessjoni ta’ Marija.

Litanija
Verġni Marija, qawwi qalb dawk l-ommijiet li qed ibatu minħabba wliedhom... idħol għalina.
Verġni Marija, idħol għal dawk il-ġenituri inkwetati minħabba l-imġieba tat-tfal tagħhom... idħol għalina.
Verġni Marija, kun l-għajnuna u t-tama tal-familji li għaddejjin minn problemi u firda... idħol għalina.
Verġni Marija, wassal għand Ibnek Ġesù lil dawk li tilfu t-triq u jinsabu jgħixu fid-dnub... idħol għalina.
Verġni Marija, nitolbuk għal dawk l-Insara li qegħdin ibatu f’dawk il-pajjiżi fejn jinsabu f’minoranza assoluta, u fejn qed jiġu ppersegwitati... idħol għalina.

Missierna...
Sliem għalik Marija (x 10)
Glorja...

Inkantaw flimkien...

IV. IR-RABA’ DULUR TA’ MARIJA:
META HIJA TILTAQA’ MA’ BINHA ĠESÙ JĠORR IS-SALIB
FIT-TRIQ LEJN IL-KALVARJU

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (23:26-31)

Huma u sejrin b’Gesù lejn il-Kalvarju, qabdu wieħed, jismu Xmun, minn Ċireni, li kien ġej lura mir-raba’, u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesù. Kotra kbira ta’ nies kienet miexja warajh; fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesù dar lejhom u qalilhom: “Nisa ta’ Ġerusalemm, mhux lili ibku, iżda ibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Għax, araw, għad jiġi żmien meta jgħidu, ‘Hienja dik li ma għandhiex tfal, hieni l-ġuf li qatt ma wiled u s-sider li qatt ma redda’! Mbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji, ‘Aqgħu fuqna!’, u lill-għoljiet, ‘Ordmuna!’ Għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh liz-zokk meta għadu aħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef?”

Il-Kelma tal-Mulej.
Tifħir lilek Kristu.

Qari ta’ silta minn riflessjoni tal-Arċisqof Pawl Cremona
fl-għeluq tal-Via Crucis Nazzjonali, ġewwa r-Rabat,
nhar it-8 ta’ April 2009

Aħna għamilna din il-mixja tas-salib, wara Sidna Ġesù Kristu. San Pawl jispjega s-salib billi jgħid: “Jiena nipprietka lil Kristu msallab; dan Kristu msallab li huwa bluha għall-pagani u skandlu għal-Lhud”.
Mela l-mixja li għamilna aħna, esternament għamilnieha b’riġlejna, imma internament – ġewwa qalb kull wieħed u waħda minna – aħna għamilnieha mid-dinja ta’ ħafna raġunar li ngħixu kuljum għal mixja li kellha twassalna propju għall-bluha tas-salib. F’din il-mixja ltqajna mal-bluha ta’ Alla l-Missier li mill-glorja tiegħu, f’Ġesù jidentifika ruħu ma’ kull bniedem li jsofri: Alla huwa dejjem ħdejn dawk li qegħdin isofru. ...
F’din it-triq aħna ltqajna wkoll mal-bluha li dehret fuq is-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu: il-bluha tal-ġenerożità minflok l-egoiżmu tagħna; il-bluha tal-maħfra minflok l-ebusija tal-qalb; il-bluha ta’ min ma jkollux kontroll fuq ħajtu, imma jħalli lil Alla l-Missier jikkontrolla ħajtu: “F’idejk jien nerħi ruħi”.
Jalla ħuti – u din hija l-mixja li nagħmlu – anke f’din il-ġimgħa jkun hemm diversi li jħarsu lejna u jgħidu: “Dawk boloh għal Kristu, għax dak li għamel Kristu fi żmienu qed jagħmluh ukoll fi żmienna, f’pajjiżna”.

Litanija
Verġni Marija, għin lil dawk l-ommijiet li qed iduru b’uliedhom morda... idħol għalihom.
Verġni Marija, ieqaf ma’ dawk l-ommijiet li b’ħafna ġenerożità u dedikazzjoni jieħdu ħsieb ta’ wliedhom li qed ibatu minn xi diżabilità... idħol għalihom.
Verġni Marija, qawwi qalb dawk l-ommijiet li ta’ kuljum jżuru ’l uliedhom fl-isparijiet jew f’postijiet oħra ta’ kura... idħol għalihom.
Verġni Marija, sabbar dawk l-ommijiet li jakkumpanjaw lil uliedhom fit-triq tal-Kalvarju llum, minħabba l-vizzji tax-xorb, tad-droga u dnubiet oħra li jmorru kontra d-dinjità tal-bniedem... idħol għalihom.

Missierna...
Sliem għalik Marija (x 10)
Glorja...

Inkantaw flimkien...

V. IL-ĦAMES DULUR TA’ MARIJA:
MARIJA TARA LIL BINHA ĠESÙ
JIĠI MSALLAB MAS-SALIB U WARA TLIET SIGĦAT
TA’ AGUNIJA JMUT

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (19:25-27)

Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta’ Kleofa, u Marija ta’ Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: “Mara, hawn hu ibnek.” Imbagħad qal lid-dixxiplu: “Hawn hi ommok.” U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.

Il-Kelma tal-Mulej.
Tifħir lilek Kristu.

Qari ta’ silta minn omelija tal-Arċisqof Pawl Cremona
ġewwa l-Knisja tal-Kapuċċini fil-Furjana, fit-23 ta’ Awwissu 2010, bi tħejjija għall-pellegrinaġġ tal-Assoċjazzjoni Voluntiera Lourdes

Ħdejn is-salib ta’ Binha Ġesù, Marija ma setgħet tagħmel xejn għalih. Min jaf kemm xtaqet tniżżlu minn hemm fuq, minn dik it-tbatija! Ma setgħet tagħmel xejn ħlief li bil-preżenza tagħha tkun tista’ tikkonsla lil Binha Ġesù. Immaġinaw lil Ġesù, minn fuq is-salib, jara l-kruha ta’ dawk l-uċuħ kollha, u f’daqqa waħda jara lil Sidtna Marija u ħdejha lil Ġwanni, ħdejh, taħt is-salib, takkumpanjah fit-tbatija tiegħu. Mela qed ngħid ukoll għall-volontarji. Ftakru li hemm ħafna konsolazzjoni mhux biss meta qed tagħmel xi ħaġa, mhux biss meta qed tinterċedi għal xi ħadd, imma hemm ħafna konsolazzjoni meta int preżenti, u l-konsolazzjoni l-persuna li qed tbati, tħossha. L-istess il-preżenza, it-tbissima tiegħek u l-mod kif inti twassal li qed jinteressak ħafna mill-persuna. ... Nitlob li din il-preżenza ma tibqax hemmhekk, imma twassal biex inħobbu lill-bnedmin kollha.

Litanija
Verġni Marija, idħol għalina meta fit-tbatija naqtgħu qalbna... idħol għalina.
Verġni Marija, sabbarna meta t-tbatija nsibuha wisq tqila u nogħtru taħtha... idħol għalina.
Verġni Marija, agħmel li aħna – bħalek – inkuni preżenza li tagħmel kuraġġ lil ħaddieħor... idħol għalina.
Verġni Marija, ieqaf magħna fil-Kalvarju tagħna llum li jista’ jkun ta’ ħafna xorta... idħol għalina.
Verġni Marija, meta maħkuma mit-toqol tal-mard u l-problemi personali u familjari tagħna... idħol għalina.

Missierna...
Sliem għalik Marija (x 10)
Glorja...

Inkantaw flimkien...

VI. IS-SITT DULUR TA’ MARIJA:
MARIJA TIRĊIEVI L-ĠISEM MEJJET TA’ BINHA ĠESÙ

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (27:50-58)

Ġesù reġa’ għajjat għajta kbira u radd ruħu. U ara, il-purtiera tas-santwarju ċċarrtet fi tnejn minn fuq s’isfel; l-art theżhżet, il-blat inqasam, u l-oqbra nfetħu, u qamu ħafna iġsma ta’ qaddisin li kienu mietu, li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmien tiegħu daħlu fil-Belt imqaddsa u dehru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu għassa ta’ Ġesù, kif raw l-art titheżheż u jiġri dak kollu, mtlew b’biża’ li ma bħalu u qalu: “Dan kien tassew Bin Alla!” Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesù biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija: fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija omm Ġakbu u Ġużeppi u omm ulied Żebedew. Xħin sar fil-għaxija, ġie raġel għani, minn Arimatija, jismu Ġużeppi, li hu wkoll kien sar dixxiplu ta’ Ġesù; mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta’ Ġesù. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu.

Il-Kelma tal-Mulej.
Tifħir lilek Kristu.

Ieqaf ftit u aħseb minn liema tbatija enormi għaddiet Marija fuq l-għolja tal-Kalvarju. Ġib quddiem għajnejk il-kobor tad-dulur li hija ġarrbet meta rat lil Binha Ġesù jbati tant kefrija. Immaġinaha tara lil Ġesù jieħu l-aħħar nifs tiegħu. Min jaf x’ħasset meta Nikodemu u Ġużeppi minn Arimatea niżżlu b’devozzjoni l-ġisem mejjet ta’ Binha minn fuq is-salib! Min jaf kemm bkiet, kemm dmugħ jaħraq ġelben ma’ ħaddejha! Qalbha maqsuma, hija tara lil Binha mejjet. Dan huwa d-dulur ta’ kull omm li tara lil bin jew bint ġufha mejjet minħabba l-mard jew kaġun ta’ vjolenza jew inċident traġiku.

Qari ta’ silta minn omelija tal-Arċisqof Pawl Cremona
ġewwa l-Katidral tal-Imdina, waqt Velja Marjana, nhar is-7 ta’ Diċembru 2008

Żommu quddiem għajnejkom lil Marija ħdejn is-salib. Immaġinawha: Marija ħdejn is-salib, u Binha jħares lejha. X’faraġ kienet! Ġesù darba qalilna: “Lili tarawni mhux biss meta tħarsu lejja fuq is-salib, lili suppost tarawni wkoll f’dawk li huma l-ħabs, dawk li huma bil-ġuħ, dawk li għaddejjin minn mument diffiċli; tridu tarawni hemmhekk” ...
F’dan id-dawl, dejjem ftakru għaliex Marija setgħet kienet l-akbar interċessur għalina quddiem Alla l-Imbierek: għaliex anke meta kienet ħdejn is-salib, ma kenitx hemm biss bħala omm, tikkunslah; kienet hemm ukoll bħala dixiplu. Immaġinaw lil Sidtna Marija tisma’ lil Ġesù jgħid: “Aħfrilhom, għax ma jafux x’inhuma jagħmlu”. U l-Madonna, dak il-ħin, biex tingħaqad miegħu, tkun dixxiplu, tgħid l-istess kelma: “Mulej, aħfer lil dawk li qed joqtlu lil Ibni”.
U tisma’ lil Binha jgħid lil Alla Missieru: “Kollox mitmum. F’idejk jien nerħi ruħi”. Il-Madonna kienet tħobbu lil Binha u kienet kapaċi f’dak il-ħin tingħaqad miegħu u tgħidlu wkoll: “Kollox mitmum. F’idejk jien nerħi lil Ibni”.

Litanija
Verġni Marija, ixxotta d-dmugħ tal-ommijiet li tilfu ’l uliedhom bil-mard. B’xi atti ta’ vjolenza jew b’disgrazzja għall-għarrieda... idħol għalina.
Verġni Marija, għinna meta ngħaddu mill-esperjenza ferm iebsa u mudlama tal-mewt ta’ xi ħadd għażiż... idħol għalina.
Verġni Marija, kun magħna fis-siegħa tal-mewt tagħna biex ma nintilfux... idħol għalina.
Verġni Marija, wassalna għand Ibnek Ġesù, u idħol għalina biex huwa jkun imħallef ħanin tagħna... idħol għalina.
Verġni Marija, inti li għaddejt minn tant tbatija minħabba l-mewt ta’ Ibnek, sabbarna fid-dwejjaq u l-ansjetà tagħna... idħol għalina.


Missierna...
Sliem għalik Marija (x 10)
Glorja...

Inkantaw flimkien...

VII. IS-SEBA’ DULUR TA’ MARIJA:
MARIJA TASSISTI GĦAD-DIFNA TA’ BINHA ĠESÙ

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (19:38-42)

Wara l-mewt ta’ Gesù, Ġużeppi minn Arimatija, li kien dixxiplu ta’ Ġesù bil-moħbi għax kien jibża’ mil-Lhud, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesù. Pilatu ħallieh, u hu ġie u ħa l-ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesù bil-lejl, u ġieb miegħu taħlita ta’ morr u sabbara, tiżen xi mitt libbra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta’ Ġesù u kebbewh bil-faxex ta' l-għażel bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-Lhud qabel id-difna. Fejn kienu sallbu lil Ġesù kien hemm ġnien, u f’dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesù, għax kien Jum it-Tħejjija għal-Lhud, u għax il-qabar kien fil-qrib.

Il-Kelma tal-Mulej.
Tifħir lilek Kristu.

Qari ta’ silta minn omelija tal-Arċisqof Pawl Cremona
ġewwa l-Knisja tal-Madonna ta’ Loreto, fi G’Mangia,
fis-17 ta’ Lulju 2010, għal dawk li mietu b’inċidenti tal-muturi

Aħna llum ġejna b’solidarjetà, bi mħabba, mal-membri tal-familji ta’ dawk li mietu. ... Tafu x’qed niċċelebraw f’din il-quddiesa? Elfejn sena ilu kien hemm familja, il-familja ta’ Nazaret. F’din il-familja kien hemm iben ta’ 33 sena, u miet mhux b’inċident; miet għax sallbuh, għax ipprova jagħmel it-tajjeb. Miegħu kien hemm ommu li batiet miegħu, ratu jmut u kienet ta’ solliev għalih. Illum nixtieq li nħossuna qed ngħixu f’din l-istess realtà. Aħna qegħdin hawn. Ġesù qiegħed magħna, ibati flimkien ma’ dawn l-aħwa. ... Irridu nemmnu li Ġesù qed jibki mal-familjari ta’ dawk li mietu, għax jaf li kull mewt tfisser ħafna tbatija. Nixtieq li, il-familjari u aħna, niftakru li llum mhux weħidna qed nibku u nbatu għat-telfa. Illum Ġesù u Marija, li taf x’jiġifieri li omm tbati, qegħdin magħna.

Litanija
Verġni Marija, kun magħna fit-toroq tal-ħajja... idħol għalina.
Verġni Marija, tħalliniex waħedna meta t-tbatija taħkimna... idħol għalina.
Verġni Marija, sabbarna f’dan il-wied ta’ dmugħ ... idħol għalina.
Verġni Marija, urina lil Ibnek Ġesù, il-frott tal-ġuf tiegħek... idħol għalina.

Missierna...
Sliem għalik Marija (x 10)
Glorja...

Inkantaw flimkien is-Salve Regina...

Issa li temmejna din il-mixja ta’ fidi li għamilna ma’ Ommna Marija Addolorata, nieqfu għal ftit waqtiet biex napprezzaw l-imħabba u l-għożża ta’ omm li hija turina, mhux illum biss, imma s-sena kollha. Il-preżenza ta’ Marija tagħmlilna kuraġġ. Il-preżenza ta’ Marija tgħallimna l-vera fidi, il-vera tama, u l-vera mħabba. Marija tgħallimna u tagħtina eżempju kif inkunu dixxipli ta’ Binha Ġesù.

Issa li temmejna din il-mixja, l-istedina li Marija żgur qed tagħmlilna hija din: ħudu sehem fil-liturġija sabiħa ta’ matul il-ġimgħa li ġejja, il-Ġimgħa Mqaddsa: Ħadd il-Palm, Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira, il-Velja tal-Għid, u Ħadd il-Għid il-Kbir tal-Mulej. Marija tieħu pjaċir tarana niċċelebraw dawn il-misteri kbar tal-ħajja ta’ Binha Ġesù. Jekk illum ferraħt il-qalb minfuda tagħha, tonqosx li tferraħha matul il-ġimgħa mqaddsa. Marija se tkun qed tistenniek. Marija se tkun qed tistenniek biex twasslek għand Binha Ġesù fil-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien tiegħu. Tiddizappuntahiex!

dun hector scerri, 10.3.2015


Posted in Uncategorized