Qari mil Vanġelu skond San Mattew It-tnissil ta' Ġesù l-Messija sar hekk: ommu M…

Qari mil Vanġelu skond San Mattew
It-tnissil ta' Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma' Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma ta' l-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: "Ġużeppi, bin David, xejn la tibża' tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom." Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: 'Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El’, li bi lsienna jfisser ‘Alla magħna’. Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, u ħa lil martu għandu. Imma baqa' ma għarafhiex sa ma kellha iben, u semmieh Ġesù.
San Mattew 1, 18-24.


Posted in Uncategorized

Fis-17 ta' Diċembru, 1936 fl-Arġentina twieled Jorge Mario Bergoglio. Fit-13 ta…

Fis-17 ta' Diċembru, 1936 fl-Arġentina twieled Jorge Mario Bergoglio.

Fit-13 ta' Marzu, 2013 fil-Ġimgħa tal-Festa tal-Patrijarka San Ġużepp li huwa l-Patrun tal-Knisja, l-Eminenza Tiegħu l-Kardinal Jorge Mario Bergoglio jinħatar bħala l-266 Papa tal-Knisja Kattolika u jagħżel l-isem ta' Franġisku, li aħna fil-lokalita' tagħna għanda ix-xorti li għandna il-Komunita' tal-Patrijiet Franġiskani u aħna parti mill-Knisja Franġiskana.

Illum nawguraw lill-Papa Franġisku f'għeluq sninu, mill-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp u l-poplu kollu tal-Knisja ta' Kristu.


Posted in Uncategorized

Matul din il-Ġimgħa niftakru f'ħutna Fratelli u Konsorelli tal-Arċikonfraternita…

Matul din il-Ġimgħa niftakru f'ħutna Fratelli u Konsorelli tal-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp li ħallew din id-dinja biex jingħaqdu mal-ġemgħa tat-twajbin.

Infakkru li Nhar il-Erbgħa 12 ta’ Novembru 2014 ser infakkru lil Ħutna Mejtin Fratelli u Konsorelli tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp għalhekk fis-6.00 p.m. issir Quddiesa bl-omelija fis-Santwarju bil-kant tal-Għasar u wara tberik tal-fdalijiet ta’ ħutna metijn Fratelli u Konsorelli fil-Kannierja.


Posted in Uncategorized