Photo: Timeline Photos

30 ta' Gunju 2017 - Sacerdoti Godda Ir-Rettur, l-ufficjali u l-membri tal-Arcikonfraternita' ta' San Guzepp jifirhu lil Fra Ramon Farrugia ofm u lil Fra Clive Camilleri ofm flimkien ma' erba' djakni ohra li ser ikunu ordnati sacerdoti illejla minn Mons Charles J. Scicluna Arcisqof ta' Malta. L-Ispirtu talMulej qed jistrieħ fuqi, L-Ispirtu talMulej ikkonsagrani; ħa nwassal bxara tajba, bxara tajba lill-fqajrin, faraġ u sliem, ħelsien lill-imjassrin. L-Ispirtu t’għerf u dehen qed jistrie... (52 likes, 7 comments)

Photo: Timeline Photos

29 ta' Gunju - Solennita tal-Martirju tal-Appostli Pietru u Pawlu Bil-ġmiel u l-ferħ tad-dawl qaddis li xxerred imlejt id-dinja kollha, jum imbierek, u sa s-smewwiet żejjint bil-ġieħ u l-glorja tal-martri kbar li llum qegħdin infakkru. Għax Pietru, li ħa s-setgħa ta’ l-imfietaħ, u Pawlu, li ta ‘l-ġnus tagħlim il-ħajja, b’rebħa ta’ l-għaġeb bis-salib u x-xabla, idawwlu ż-żmien u l-art bħal xmux qawwija. Int hienja, Ruma, li sebbaħt ħitanek bid-demm għażiż ta... (12 likes, 1 comment)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl Nhar il-Ħamis 29 ta’ Ġunju 2017, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tieħu sehem ukoll fil-purċissjoni tradizzjonali tal-Imnarja, fl-okkażjoni tas-Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Għalhekk dak in-nhar il-fratelli għandhom ikunu fis-sagristija tal-Katidral fl-Imdina, fis-7.15 a.m., biex nilbsu u noħorġu nakkumpanjaw fil-purċissjoni mmsemmija li toħroġ mill-Katidral fit-7.45 a.m. (8 likes)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

26 ta' Lulju - SAN ĠWAKKIN U SANTA ANNA - il-ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija.  L-ismijiet ta’ dawn il-qaddisin ma nsibuhomx fil-Vanġeli awtentiċi iżda fil-Protoevangelju ta’ Ġakbu, ktieb apokrifu iżda influwenti ħafna, li nkiteb madwar is-sena 165. F’dan il-ktieb insibu li Anna (li bil-Lhudi tfisser Grazzja) u Ġwakkin (li bil-Lhudi jfisser Jaħweh qed jipprepara) it-tnejn kienu mdaħħlin fiż-żmien, imma ulied ma kellhomx.  Għalhekk huma għamlu wegħda li jekk ik... (12 likes, 3 comments)

Photo: Timeline Photos

Nawguraw Jum il-Missier t-tajjeb lil missirijiet kollha, u dawk l-persuni kollha li jaqdu b'imhabba il-missjoni tal-paternita'. Nitolbu biex San Guzepp ikun ezempju haj u qaddis f'din il-missjoni tant kbira taghkom. Talba lil San Ġużepp Imqaddes Ġużeppi, int li ġejt magħżul minn Alla sabiex taqdi l-missjoni għolja bħala għarus ta’ Marija u miżmum bħala missier sidna Ġesù Kristu, lilek kien jixraq li tiġi maħtur bħala patrun tal-Knisja, biex kif ħarist u għassist dejjem i... (22 likes, 1 comment)

Photo: Timeline Photos

B'Sobgha inhabbru l-mewt ta' Kate Sultana. Kate hija Omm Joseph Sultana wiehed mill-Konsulturi u Membru attiv tal-Arcikonfraternita ta' San Guzepp kif ukoll omm George u John Sultana membri attivi fil-Maħżen tal-Armar 19 ta' Marzu u l-Arcikonfraternita. L-ahhar tislima tinghata nhar it-Tnejn 19 ta' Gunju, 2017 fil-Knisja Santa Marija ta' Gesu', Rabat. Ahna nghatu l-Kondoljanzi taghna lil membri tal-familja Sultana. Aghtiha O Mulej il-mistrieh ta' dejjem. (53 likes, 25 comments)

Photo: Timeline Photos

13 ta' Gunju - Tifkira ta' Sant'Antonio di Padova Mixghul b'zelu ta' l-appostli kien jipprietka bl-akbar hrara, jistqarruh Franza u l-Italja x'gid bla qies ghamel fl-Insara. Kliemu mzejna b'gherf u hlewwa lil qlub darab ta' l-eghdewwa. Bhal Profeti, kull ma habbar wara zmien sehh fil-bnedmin, jaqra kien fil-qlub mohbija il-htijiet tal-midinbin. Ghalhekk fis dnubiethom bkew, hadnu l-fidi, ikkonvertaw. Il-Kbir Alla, lil Antonju ghogbu zejnu b'qawwiet drieghu setgha tah fuq l-element... (9 likes)