Photo: Timeline Photos

Illum il-Parrocca tar-Rabat ticcelebra l-Festa Titulari tal-Martirju ta' San Pawl Aplostlu. Ahna nawguraw il-Festa t-Tajba lil komunita rabtija. Għażiż: Jien ngħid għalija, demmi ġa mxerred b’sagrifiċċju, u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfugħa għalija l-kuruna tal-ġustizzja, li biha f’dak il-Jum iħallasni l-Mulej, l-Imħallef ġust, u mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu bi... (32 likes)

Photo: Timeline Photos

30 ta' Gunju 2017 - Sacerdoti Godda Ir-Rettur, l-ufficjali u l-membri tal-Arcikonfraternita' ta' San Guzepp jifirhu lil Fra Ramon Farrugia ofm u lil Fra Clive Camilleri ofm flimkien ma' erba' djakni ohra li ser ikunu ordnati sacerdoti illejla minn Mons Charles J. Scicluna Arcisqof ta' Malta. L-Ispirtu talMulej qed jistrieħ fuqi, L-Ispirtu talMulej ikkonsagrani; ħa nwassal bxara tajba, bxara tajba lill-fqajrin, faraġ u sliem, ħelsien lill-imjassrin. L-Ispirtu t’għerf u dehen qed jistrie... (52 likes, 7 comments)

Photo: Timeline Photos

29 ta' Gunju - Solennita tal-Martirju tal-Appostli Pietru u Pawlu Bil-ġmiel u l-ferħ tad-dawl qaddis li xxerred imlejt id-dinja kollha, jum imbierek, u sa s-smewwiet żejjint bil-ġieħ u l-glorja tal-martri kbar li llum qegħdin infakkru. Għax Pietru, li ħa s-setgħa ta’ l-imfietaħ, u Pawlu, li ta ‘l-ġnus tagħlim il-ħajja, b’rebħa ta’ l-għaġeb bis-salib u x-xabla, idawwlu ż-żmien u l-art bħal xmux qawwija. Int hienja, Ruma, li sebbaħt ħitanek bid-demm għażiż ta... (12 likes, 1 comment)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl Nhar il-Ħamis 29 ta’ Ġunju 2017, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tieħu sehem ukoll fil-purċissjoni tradizzjonali tal-Imnarja, fl-okkażjoni tas-Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Għalhekk dak in-nhar il-fratelli għandhom ikunu fis-sagristija tal-Katidral fl-Imdina, fis-7.15 a.m., biex nilbsu u noħorġu nakkumpanjaw fil-purċissjoni mmsemmija li toħroġ mill-Katidral fit-7.45 a.m. (8 likes)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

1 ta' Jannar 2018 SOLENNITA' TA' MARIJA OMM ALLA Minn qalb Missieru tnissel, fil-bidu, sa mid-dwiem; hu l-Alfa, hu l-Omega, hu waħdu l-bidu u t-tmiem ta’ kull ma sar fl-imgħoddi, illum, jew ‘il quddiem. Sar bniedem, u ħa s-sura tal-ġisem fqir li jmut, biex jifdi ‘l min fil-jasar kien ilu wisq mixħut, u jneħħi l-mewt li daħħal Adam bid-dnub misħut. L-Omm Verġni mbierka ġiebet fid-dinja l-frott misjur bil-qawwa ta’ l-Ispirtu, lil Kristu s-Salvatur tal-poplu l-ġdid li kiseb... (12 likes)