Photo: Timeline Photos

Illum il-Parrocca tar-Rabat ticcelebra l-Festa Titulari tal-Martirju ta' San Pawl Aplostlu. Ahna nawguraw il-Festa t-Tajba lil komunita rabtija. Għażiż: Jien ngħid għalija, demmi ġa mxerred b’sagrifiċċju, u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfugħa għalija l-kuruna tal-ġustizzja, li biha f’dak il-Jum iħallasni l-Mulej, l-Imħallef ġust, u mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu bi... (32 likes)

Photo: Timeline Photos

30 ta' Gunju 2017 - Sacerdoti Godda Ir-Rettur, l-ufficjali u l-membri tal-Arcikonfraternita' ta' San Guzepp jifirhu lil Fra Ramon Farrugia ofm u lil Fra Clive Camilleri ofm flimkien ma' erba' djakni ohra li ser ikunu ordnati sacerdoti illejla minn Mons Charles J. Scicluna Arcisqof ta' Malta. L-Ispirtu talMulej qed jistrieħ fuqi, L-Ispirtu talMulej ikkonsagrani; ħa nwassal bxara tajba, bxara tajba lill-fqajrin, faraġ u sliem, ħelsien lill-imjassrin. L-Ispirtu t’għerf u dehen qed jistrie... (52 likes, 7 comments)

Photo: Timeline Photos

29 ta' Gunju - Solennita tal-Martirju tal-Appostli Pietru u Pawlu Bil-ġmiel u l-ferħ tad-dawl qaddis li xxerred imlejt id-dinja kollha, jum imbierek, u sa s-smewwiet żejjint bil-ġieħ u l-glorja tal-martri kbar li llum qegħdin infakkru. Għax Pietru, li ħa s-setgħa ta’ l-imfietaħ, u Pawlu, li ta ‘l-ġnus tagħlim il-ħajja, b’rebħa ta’ l-għaġeb bis-salib u x-xabla, idawwlu ż-żmien u l-art bħal xmux qawwija. Int hienja, Ruma, li sebbaħt ħitanek bid-demm għażiż ta... (12 likes, 1 comment)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl Nhar il-Ħamis 29 ta’ Ġunju 2017, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tieħu sehem ukoll fil-purċissjoni tradizzjonali tal-Imnarja, fl-okkażjoni tas-Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Għalhekk dak in-nhar il-fratelli għandhom ikunu fis-sagristija tal-Katidral fl-Imdina, fis-7.15 a.m., biex nilbsu u noħorġu nakkumpanjaw fil-purċissjoni mmsemmija li toħroġ mill-Katidral fit-7.45 a.m. (8 likes)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Festa ta' San Martin Bahrija Nawguraw il-Festa t-Tajba lir-residenti kollha tal-Bahrija. Nifirħu lkoll mal-Knisja f’din il-festa ta’ San Martin, li llum is-Sid sejjaħlu għall-ħlas ta’ dejjem, għax hu qdieh fis-sewwa fil-għalqa tiegħu. Kien bniedem ħajtu kollha magħqud m’Alla, raġel ta’ l-għaqal, twajjeb, umli u mistħi, għaraf jitrażżan u żamm ruħu safi, fis-sliem u sieket. Sikwit fuq qabru b’tama jersqu l-morda u jħossu x’qawwa għandu quddiem Alla, għax m... (34 likes, 2 comments)

Photo: Timeline Photos

Nawguraw Jum il-Missier t-tajjeb lil missirijiet kollha, u dawk l-persuni kollha li jaqdu b'imhabba il-missjoni tal-paternita'. Nitolbu biex San Guzepp ikun ezempju haj u qaddis f'din il-missjoni tant kbira taghkom. Talba lil San Ġużepp Imqaddes Ġużeppi, int li ġejt magħżul minn Alla sabiex taqdi l-missjoni għolja bħala għarus ta’ Marija u miżmum bħala missier sidna Ġesù Kristu, lilek kien jixraq li tiġi maħtur bħala patrun tal-Knisja, biex kif ħarist u għassist dejjem i... (22 likes, 1 comment)